Πρόγραμμα Οικονομικής Υιοθεσίας Στην Ελλάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη των οικογενειών ορφανών παιδιών των οποίων την επιμέλεια και την ουσιαστική κηδεμονία  έχουν αναλάβει ο παππούς ή/και η γιαγιά τους και των ορφανών παιδιών από τον ένα γονέα που ο άλλος να είναι άνεργος.

Όροι – προϋποθέσεις συμμετοχής:

1.Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  16 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς . Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς. Τα παιδιά να είναι ορφανά από τον ένα γονέα και ο άλλος να είναι άνεργος και τα εισοδήματά του να μην ξεπερνούν το ετήσιο επίδομα ανεργίας.

2.Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα. Ως ανώτατο όριο των εισοδημάτων τους, με βάση το οποίο δικαιούνται τη βοήθεια, ορίζεται το οικογενειακό εισόδημα που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη σύνταξη η στο επίδομα ανεργίας.

3.Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα του θα συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, με σχολεία, και με άλλους φορείς.

 

Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας στην ελλάδα
Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας στην ελλάδα.

 

Από τους παραπάνω φορείς και ιδίως από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων παρέχεται:

  • .Έκθεση– κοινωνικό ιστορικό για την οικογένεια του παιδιού.
  • Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού οι οποίοι έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία. 
  • Αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης κηδεμονίας– επιμέλειας του παιδιού ή αντίγραφο της αίτησης προσωρινής επιμέλειας από Ειρηνοδικείο. Αν δεν υπάρχουν πρέπει να παρασχεθεί βεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού ότι ο παππούς ή η γιαγιά ασκούν ουσιαστική κηδεμονία.

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του παιδιού.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα/γονέων.
  • Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.
  • Φορολογική δήλωση του κηδεμόνα.
  • Οποιαδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει τυχόν προβλήματα υγείας παιδιού– κηδεμόνα.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας κηδεμόνα.
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας για τα παιδιά που μένουν εκτός Αθήνας.

 

Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας στην ελλάδα.
Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας στην ελλάδα.

 

4.Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα ίσο με 900 €. Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου- κηδεμόνα σε τρεις ισόποσες δόσεις τον χρόνο.

5.Παρά το γεγονός ότι για τα προγράμματα του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης στην αλλοδαπή η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και δωρητή ήταν ο κανόνας, για το παρόν πρόγραμμα η άμεση επικοινωνία δεν είναι επιθυμητή.  Αυτό επιβάλλεται από ευνόητους λόγους ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των δωρητών.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, οι φορείς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.

Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.

6.Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση για παροχή του βοηθήματος. Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η δωρητής.

 


 

PROGRAM OF ECONOMIC ADOPTION OF ORPHIAN CHILDREN IN GREECE

The purpose of the program is the financial support of families with orphaned children whose custody has been taken over from their grandfather and / or their grandmother, as well as of orphaned children by one parent who are taken care of and trusted by the other parent, who is unemployed.

Terms and conditions of participation:

1. Orphan children by both parents, up to 16 years old, and live in the home of their grandfather and / or grandmother. If the beneficiaries have the temporary or final custody of the children, children are not required to be orphaned by both parents. Orphan children by one parent and the other parent is unemployed and their income does not exceed the annual unemployment allowance.

2. Program beneficiaries have limited incomes. Their income ceiling, on the basis of which they are entitled to receive help, is defined as the family income corresponding to the lowest pension or the unemployment allowance.

3. The Hellenic Solidarity Caravan will work with the social services of the Municipalities, with schools and with other organizations, in order to accomplish the aim of this program.

The above bodies and in particular the social services of the Municipalities provide:

• Report - social background for the child's family.

• Certification that the orphaned child resides in grandmother’s or grandfather’s home who have custody and care. This attestation is required, regardless of whether there is a formal guardianship.

• A copy of the Court's custody-custody decision or a copy of the request for interim custody by the County Court. If the above do not exist, a social worker's statement must be provided, stating that the grandfather or the grandmother exercises substantive guardianship.

• Child’s birth certificate.

•Child's family status certificate.

• Parental death certificate (of one or both parents).

• Certification of children's school attendance, which is a prerequisite for the continuation of the assistance.

• Taxation statement of the guardian.

• Any document proving information of possible health problems of the child.

• Photocopy of the guardian’s identity.

• Photocopy of a National Bank booklet for children residing outside Athens.

4.The Hellenic Solidarity Caravan undertakes the responsibility to provide to the beneficiaries an annual allowance of 600 €. This aid is provided under the condition that there will be donors who will cover part or all the whole amount of the aid in order to support the orphaned child.

The allowance will be givendirectly to the beneficiary in two equal installments per year.

5. Despite the fact that, for Greek Hellenic Solidarity programs abroad, the possibility of communication between child and donor was the norm, direct communication is not desirable for this program. This is due to security reasons and protection of the personal data of children and donors.

The Hellenic Solidarity Caravan, the bodies and social services of the municipality commit themselves to disclose the personal data of the families, children and donors, which are known only by the Greek Solidarity Caravan.

Any possible communication between the child and the donor should be made through the Greek Solidarity Caravan, where provision is made for the preservation of anonymity.

6. The existence of above mentioned conditions by families of orphaned children does not mean their automatic inclusion in the program and does not create a claim for the provision of the aid. A claim exists only if a donor is found.